Projekty unijne

Projekt nr. 1  „Wdrożenie innowacji produktowej w postaci narzędzia diagnostycznego GTS poprzez proinnowacyjne usługi doradcze”

Firma Advisio Sp. z o. o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji produktowej w postaci narzędzia diagnostycznego GTS poprzez proinnowacyjne usługi doradcze” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020; Poddziałanie 2.3.1 proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP.

Przedmiotem Projektu jest nabycie usług doradczych, umożliwiających skutecznie wprowadzenie na rynek międzynarodowy wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego wraz z systemem raportowania w celu wspierania decyzji personalnych dotyczących kierowania pracownikami w organizacji, w szczególności w obszarze budowania międzynarodowych zespołów projektowych, w oparciu o analizę danych i profilowanie empiryczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (algorytmów).

Dofinansowanie: 595 000,00 PLN
Wartość projektu: 1 143 900,00 PLN

Projekt nr. 2 „Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

Kierownik projektu po stronie lidera projektu CNBOP-PIB
dr inż. Tomasz Popielarczyk

Lata realizacji
2018 – 2022

Jednostka wiodąca
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

Jednostki współpracujące
1) Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2) Advisio Poland sp. z o.o.

Cel projektu
Opracowanie prototypu fizycznego symulatora (trenażera) szkoleniowego do szkolenia strażaków oraz inżynierów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oceny wpływu technicznych systemów przeciwpożarowych na sposób prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych. oraz rozwiązań niestandardowych stosowanych w budynkach projektowanych z uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.